بستن درز انقطاع ساختمان

بستن درز انقطاع ساختمان

/
خدمات الو راپل بستن درز انقطاع و پوشاندن کامل درز انقطاع است که طبق قوانین امروز از واجبات هر ساختمان برای گرفتن پایان کار است. این کار در الو راپل بدون استفاده از داربست و تنها با بهره گیری از طناب راپل بستن فاصله بین ساختمان صورت می پذیرد.