طناب کار در ارتفاع

طناب کار در ارتفاع کدامند؟استاتیک و دینامیک

/
روش طناب کار در ارتفاع در خدمات نمای ساختمان به دو دسته تقسیم میش…