بندباز نمای ساختمان

بندباز نمای ساختمان - بند باز - الو راپل

/
بندباز نمای ساختمان اصطلاحی دیگر از همان فرد طنابکاری است …